เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รศ.จารุยา
ขอพลอยกลาง (ประธานกรรมการฯ) ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส (กรรมการฯ) ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน (กรรมการฯ) นายศุภชัย ดำคำ
(กรรมการฯ) และ ผศ.ทวีพร ณ นคร (กรรมการฯ) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี (4.43 คะแนน)

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย