เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงาน ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร ขึ้นบริเวณทุ่งปอเทือง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการจำหน่ายพืชผักและของกินต่างๆ มากมาย

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย