เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับ บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด โดยมี นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล ตำแหน่ง ประธานบริษัท ตัวแทนบริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด และผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย