เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และนายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งมอบให้ นายชาตรี
แสงทอง อาสาสมัครเกษตร กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปราชญ์ชาวบ้าน ณ ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 87 หมู่ที่ 3 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารและโลโก้คณะฯ จะเพิ่มในตราสินค้าปุ๋ยอินทรีย์ที่จะวางจำหน่ายต่อไป โดยมีนางชฎารัตน์ กุดหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางยุพิน คล่องแคล่ว ประธานสภาองค์กรชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมพบปะกับกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านยายนิน ชุมชนนาเตย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือและให้บริการวิชาการต่อไป

 

 

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย