เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 นางสาวชุลีกร ภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ  ถนนวิทยุ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

        โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ และทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย