เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (ประธานกรรมการฯ) ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (กรรมการฯ) และ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย (กรรมการ)

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย