เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง (ประธานกรรมการฯ) อ.นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ (กรรมการฯ) และ ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม (กรรมการ)

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย