เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ (ประธานกรรมการฯ) ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส (กรรมการฯ) และ อ.อานีซะห์ ดือรานิง (กรรมการ)

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย