เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร (ประธานกรรมการฯ) ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ (กรรมการฯ) และ อ.สายสนิท พงศ์สุวรรณ (กรรมการ)

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย