เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร (ประธานกรรมการฯ) ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ (กรรมการฯ) และ อ.สายสนิท พงศ์สุวรรณ (กรรมการ)

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย