เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เชิญคณะฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนและ

การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย