เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ดร.เบญจพร พงษ์นริศร อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาหาร และ นางสาวจันจิรา คงทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "Food Innovation Asia Conference 2018" ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

   

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย