เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับร้านคุณแม่จู้  ร้านของฝากชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ที่มีทั้งของที่ระลึก หัตถกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นเมือง พูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนการเปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่จะนำมาซึ่งการทำงานในรูปแบบการทำงานจริงกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทภายใต้การแนะนำของอาจารย์ รวมถึงงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการ  อีกทั้งทางบริษัทยังขอคำแนะนำในเรื่องการจัดการอบรมด้านฮาลาลกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามันอีกด้วย

     การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ตรงกับปรัชญาของมหาลัยฯที่มุ้งเน้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย