เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง The Relationship between Soil Properties and Climate on Quality of Geographical Indication “Phuket Pineapple” (Ananas comosus) ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย