เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมต้อนรับ
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เขตภาคใต้ตอนกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย