เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้หว่านเมล็ดปอเทือง ณ แปลงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต