เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการจัดประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย