1.วันที่ 29 มีนาคม 2561  อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้นำเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดการฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


2.วันที่ 6 มีนาคม 2561  อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้นำเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต เรื่องการจัดการแปลงสับปะรดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


3.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้นำเกษตรกรในตำบลสาคู เรื่องการจัดการเลี้ยงไก่บ้านเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

4.วันที่ 26  มกราคม 2561  อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริมตามเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการฟาร์มเชิงพาณิชย์  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

5.วันที่ 22 ธันวาคม 2560  อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และการเกษตรแบบผลสมผสาน   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย