สืบเนืองจากบริษัท HERE (Thailand) Co.,Ltd. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องแผนที่ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว บุคลากร และสาขาอื่นๆที่สนใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. กระจายความรู้เรื่องแผนที่ การใช้แผนที่ รวมไปถึงการนำเสนอเทคโนโลยีแผนที่ในรูปแบบต่างๆแก่นักเรียนและกลุ่มผู้ที่สนใจ
2. แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ HERE Map Creator เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างแผนที่ การอัพเดทข้อมูลในละแวกชุมชนของตนเอง และการนำแผนที่ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การเรียนการสอนและงานด้านต่างๆ
3. เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนของนักเรียนและกลุ่มผู้ที่สนใจ โดยการสร้างแผนที่ในชุมชนนั้นๆ เพื่อคนในชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ และเป็นการโปรโมทกิจการของคนในชุมชน หรือกิจการของน้องๆนักเรียนกับกลุ่มผู้ใช้แผนที่ HERE ทั่วโลก เช่น กลุ่มลูกค้ารถยนต์ที่ใช้ระบบนำทาง (GPS) รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้แอพพริเคชั่น HERE WeGo ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 5.5 แสนครั้ง
     โดยในวันที่ 20 -21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณครรชิต ชาวหนองบุ Data Acquisition and Community Analist และคุณรัชพัฒน์ โตวิจิตร ตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรให้แก่สาขาวิชา ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย