เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้รับเกียรติจากนายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และนายสกุลศักดิ์  มิตรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  พร้อมทีมงานของอาจารย์ทั้งสองสถาบันได้พบปะแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพเกษตรและแนวทางการจัดหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย