เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมใจกันแต่งกายชุดผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อๆ ไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ตไว้ เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ยังคงอยู่สืบไปrajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย