เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์กนกวรรณ  แก้วอุไทย   ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  ได้ร่วมกับชุมชนวัดท่าสัก ตำบลป่าคลอก บ้านพารา จังหวัดภูเก็ต  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนให้รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับฟังปัญหาของชุมชนเกษตรกรเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอนrajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย