ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร จากกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 6 ประเภท ได้แก่ การประกวดแผนธุรกิจเกษตร การประกวดนวัตกรรมอาหาร การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร การตอบปัญหาทางวิชาการ (ด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโยีการอาหาร ด้านประมง ด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์) การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร (แข่งขันการแพ็คถุงปลา การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง แข่งขันสะบัดแส้ เกมส์ทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส) และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจำนวน 24 คน และได้รับรางวัลจำนวน 10 คน จากประเภทการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้

-นางสาวปิยาภรณ์ คล้ายคำ และนายฮัมดี ฮารีหม๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร : การแข่งขันแพ็คถุงปลา จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัย


-นางสาวศศิโฉม ปลอดภัย นางสาวณัฐวดี มาดา นางสาวกมลวรรณ หยงสตาร์ และนายสิทธา ตวงสิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแผนธุรกิจเกษตร จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัย-นายณรงค์ กิจปกรณ์สันติ นางสาวนฤมล โนนสว่าง และนางสาวพนิดา แดงงาม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม

-นางสาวตรีรัตน์ สำเภา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล POPULAR VOTE การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย


rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย