คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ของคณะฯ ที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ,อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ,อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และ ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย