คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย