คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2560 ณ ไร่วานิช ระหว่าง คณะเทคโนโ่ลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ ไร่วานิช (Vanich Farm) โดย นายอภิรักษ์ วานิช ประธานบริษัทฯ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย