เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 60 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาร่วมกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เดินทางไป เกาะยาวน้อย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร  บรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการให้คณาจารย์ได้ พูดคุยกับชาวบ้าน ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละท่าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมในเกาะยาวน้อยและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหา ด้านผลผลิตทางการเกษตร แนวทางแก้ปัญหา  และจัดหาหัวข้อการอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย