อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ และ ดร.ภัทริดา โปฎก เข้าร่วมประชุมกับ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล นายมนัส สามารถ และเกษตรกรประมงพื้นบ้านตำบลวิชิต ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาของเกษตรกรชาวประมง ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ 1. การกำหนด zoning ของการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 2. การกำหนด zoning การอนุบาลลูกกุ้งและสัตว์น้ำอื่น ๆ โดยทางคณะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร พร้อมกันนี้ได้วางแนวทางในการกำหนดพื้นที่ด้านการวิจัย และการเป็นพื้นที่ฝึกงานของนักศึกษา

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย