โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน (พม่า) และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ตึกใหม่) และห้องคอมพิวเตอร์


 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย