อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากรายงานวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์การท่องเที่ยวและทักษะชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ในการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12” เมื่อวัน 8-9 กันยายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย