อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3 งานวิจัย เรื่อง ปรสิตภายนอกและรายงานการพบ Lernanthropus latis ครั้งแรกในปลากะรังที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต ในงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย