นางเครือมาส ทองฤทธิ์
นางสาวกนกวรรณ คุ้มทิม
นายนิทัศน์ สิทธิการ
นางสาวเสาวรส วงษ์ใหญ่
นางสาวอัญชนา อำไพ
นายทองยนต์ ทุมนาหาด
นางยนต์ สุมะหิงพันธ์