ชื่อ : ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภา

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

  1. เคมีอาหาร
  2. การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร
  3. การแปรรูปอาหาร 1
  4. การแปรรูปอาหาร 2
  5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  6. การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
  7. เทคโนโลยีขนมอบ
  8. สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  9. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

-