ชื่อ : นายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

การศึกษา : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ, วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน

  1. การจัดและบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  2. การวางแผนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  3. จุลชีววิทยาทางอาหาร
  4. สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5. การวางแผนการทดลอง
  6. โภชนศาสตร์

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบของกลุ่มเศรษฐกิจ ตำบลฉลอง