ชื่อ : ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

การศึกษา : วท.บ. (ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ, วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures) Auburn University, USA

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 วิชาที่สอน

  1. คุณภาพน้ำและการจัดการ
  2. นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

บทความวิจัย

1. อรไท ครุฑเวโช และ สุวณิช ชัยนาค. (2561). การท่องเที่ยวสีคราม (Blue Tourism) รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่เพื่อการรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน.

    Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, Vol. 13 No.2 (July – December 2018): 139-169.

2. พิชญา ชัยนาค, โกวิทย์ เก้าเอี้ยน, สุภาพ ไพรพนาพงศ์ และสุวณิช ชัยนาค. (2555). แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal).

    เอกสารวิชาการฉบับที่ 25/2555. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง.

3. สุวณิช ชัยนาค. 2544. ผลของรงควัตถุคาโรทีนอยด์จากสาหร่ายเกลียวทองและฟักทองที่ ระดับต่างๆ ต่อการเกิดสีของปลาหางนกยูง. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4. Chainark, S. and Claude E. Boyd. 2010. Evaluation of a Meter for Testing Potassium Concentration in Low-salinity Aquaculture Ponds. Journal

    of the World Aquaculture Society 41(s1):102-106.

5. Chainark, S. and Claude E. Boyd. 2010. Water and Sediment Quality, Phytoplankton Communities, and Channel Catfish Production in Sodium

    Nitrate-Treated Ponds. Journal of Applied Aquaculture, Volume 22, Issue 2 April 2010, pages 171 – 185.

6. Chainark, S. 2008. Application of GIS to assessing the impact of aquaculture on water quality in natural water bodies and watersheds,

    A Case Study: North Auburn Upper Fisheries Research Unit and Sougahatchee Creek, Auburn University, Alabama, USA.


การประชุมวิชาการ

1. Chainark, S., P. Jariyalerpong and T. Phetchaiya. 2018. The Relationship between Soil Properties and Climate on Quality of Geographical

    Indication “Phuket Pineapple” (Ananas comosus). The 9th International Graduate Research Conference. The Empress International Conference

    Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, May 17-18, 2018.

2. ทิพวัน เริงสมุทร สายธาร ทองพร้อม สุวณิช ชัยนาค และสุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์. (2561). การหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของคลอรีนที่ใช้ในการกำจัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำทิ้งของโรงพยาบาล

    ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.

    วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561.

3. สุวณิช ชัยนาค, วิรงรอง ทิมดี, พิชญา ชัยนาค, นรินทร์ สงสีจันทร์, ราตรี สุขสุวรรณ และ จริยา อ่อนทอง. (2556). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    จังหวัดภูเก็ต. รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 484-492.


บทความทางวิชาการ

1. Boyd, Claude. E., Christopher E. Boyd and S. Chainark. (2010). Shrimp pond soil and water quality management. In V. Alday-Sanz (Ed.),

    The shrimp book. (pp. 281-304). Nottingham: Nottingham University Press.

2. Boyd, C. E. and S. Chainark. (2009). Advance in technology and practice for land-based aquaculture systems: ponds for finfish production.

    In: New technologies in aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management. CRC Press. New York, USA.