สาขาวิชาการจัดการพืชสวยและภูมิทัศน์

อบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน และการปลูกผักแบบคนเมือง

วันที่ 26,28 มกราคม 2563

ณ ชุมชนเกาะสิเหร่ และชุมชนสาคู จ.ภูเก็ต

159907
159908
159910
159911
159912
159913
Image00001
Image00002
Image00003
Image00004
Image00005
Image00006
Image00007
Image00008
Image00009
Image00010
Image00011
Image00012
Image00013
Image00014
Image00015
Image00016
Image00017
Image00018
Image00019
Image00020