โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานวิชาการ

หัวข้อการใช้โปรแกรม R

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

โดย ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_0791
IMG_0797
IMG_0801
IMG_0812
IMG_0826
IMG_0829
IMG_0831
IMG_0833
IMG_0834
IMG_0836
IMG_0837
IMG_0842
IMG_0845
IMG_0849
IMG_0852
IMG_0859
IMG_0861
IMG_0863
IMG_0866
IMG_0867
IMG_0869
IMG_0870
IMG_0872
IMG_0877
IMG_0879
IMG_0892
IMG_0894
IMG_0896
IMG_0898
IMG_0899
IMG_0904
IMG_0906
IMG_0912
IMG_0914
IMG_0920
IMG_0925
IMG_0933
IMG_0934
IMG_0935