โครงการฝึกอบรมเพื่อการใช้แผนที่ HERE maps
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_9720
IMG_9724
IMG_9727
IMG_9728
IMG_9729
IMG_9731
IMG_9732
IMG_9735
IMG_9736
IMG_9742
IMG_9743
IMG_9744
IMG_9745
IMG_9748
IMG_9750
IMG_9756
IMG_9760
IMG_9761
IMG_9764
IMG_9765
IMG_9766
IMG_9771
IMG_9777
IMG_9779
IMG_9787
IMG_9789
IMG_9796
IMG_9817