เสวนาวิชาการ เกษตร 4.0 Start up Smart Farmer คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_8569
IMG_8572
IMG_8573
IMG_8575
IMG_8586
IMG_8590
IMG_8592
IMG_8596
IMG_8601
IMG_8602
IMG_8604
IMG_8606
IMG_8609
IMG_8610
IMG_8611
IMG_8619
IMG_8621
IMG_8624
IMG_8625
IMG_8627
IMG_8635
IMG_8638
IMG_8645
IMG_8648
IMG_8667
IMG_8672