คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ชาวเกาะยาวน้อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ชาวเกาะยาวน้อย
IMG_9180
IMG_9185
IMG_9193
IMG_9195
IMG_9199
IMG_9200
IMG_9210
IMG_9212
IMG_9213
IMG_9214
IMG_9217
IMG_9220
IMG_9221
IMG_9227
IMG_9231
IMG_9238
IMG_9251
IMG_9260
IMG_9271
IMG_9283
IMG_9287
IMG_9289
IMG_9290
IMG_9293
IMG_9295
IMG_9297
IMG_9299
IMG_9301
IMG_9307
IMG_9311
IMG_9313
IMG_9317
IMG_9319
IMG_9321
IMG_9325
IMG_9327
IMG_9336
IMG_9339
IMG_9345
IMG_9370
IMG_9383
IMG_9396
IMG_9397
IMG_9405
IMG_9420
IMG_9433
IMG_9435
IMG_9469
IMG_9482
IMG_9494