โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน (พม่า) และคอมพิวเตอร์

วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2560

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ตึกใหม่) และห้องคอมพิวเตอร์

IMG_0666
IMG_0680
IMG_0710
IMG_0724
IMG_0779
IMG_0785
IMG_0786
IMG_0787
IMG_0788
IMG_0792
IMG_0800
IMG_0801
IMG_0802
IMG_0804
IMG_0809
IMG_0810
IMG_0825
IMG_0843
IMG_0891
IMG_0896
IMG_0898
IMG_0902
IMG_0904
IMG_0906
IMG_0912
IMG_0914
IMG_0915
IMG_0917
IMG_0919
IMG_0920
IMG_0923
IMG_0930
IMG_0963
IMG_0970
IMG_0975
IMG_0977
IMG_0978
IMG_0980
IMG_0981
IMG_0984
IMG_0986
IMG_0987
IMG_0990
IMG_0994
IMG_0996
IMG_1002
IMG_1004
IMG_1009
IMG_1015
IMG_1025