อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การฟื้นฟูพื้นที่ทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน"

ในงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน

วันที่ 26 มกราคม 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา

img_6570
img_6589
img_6598
img_6625
img_6652
img_6366
img_6374
img_6381
img_6393
img_6398
img_6400
img_6419
img_6430
img_6454
img_6458
img_6469
img_6473
img_6481
img_6485
img_6501
img_6504
img_6505
img_6507