อาจารย์สุเทพ มุงคุณ เป็นวิทยากรอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
วันที่ 9 มีนาคม 2559
ณ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

img_8396
img_8402
img_8415
img_8420
img_8423
img_8429
img_8449
img_8472
img_8482
img_8487
img_8489
img_8499
img_8506