อาจารย์สุเทพ มุงคุณ เป็นวิทยากรอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช (จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา)
วันที่ 8 มีนาคม 2559
ณ จังหวัดพังงา

img_7760
img_7798
img_7806
img_7827
img_7838
img_7840
img_7842
img_7847
img_7855
img_7857
img_7860
img_8189
img_8250
img_8256