จัดทำแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องเกษตร 1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

img_4624
img_4641
img_4643
img_4654
img_4699
img_4721
img_4723
img_4733
img_4740
img_4824
img_4846