โครงการอบรมยุวอาสาสมัครเพื่อการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 3
วันที่ 26-27 มีนาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

img_0299
img_0307
img_0310
img_0322
img_0344
img_0363
img_0387
img_0389
img_0417
img_0442
phuket-agro-tou...
phuket-agro-tou...
phuket-agro-tou...
phuket-agro-tou...