โครงการอบรมทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
วันที่ 28 มิถุนายน 2557
ณ ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

img_1731
img_1744
img_1757
img_1767
img_1803
img_1985
img_2033
img_2046
img_2053
img_2191
img_2209
img_2215
img_2233