อบรมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

img_4004
img_4017
img_4026
img_4030
img_4136
img_4172
img_4185
img_4236
img_4330
img_4335
img_4385