ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิจัย และทักษะทางการเกษตร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านการจัดการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและมีความสุขตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัฒนธรรมองค์กร
SMART ORGANIZATION
S Smile
M Management
A Agriculture
R Research and Relationship
T Technology

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 ตลอดจนมีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการกับการเรียนการสอน
4. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

m2