หมวดวิชาเกษตรได้ตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยครูภูเก็ตเพื่อสอนวิชาพื้นฐานเกษตร ให้แก่นักศึกษาครูระดับ ปกศ. และ ปกศ. สูง
พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ อยู่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2521 ได้เปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ ระดับอนุปริญญา วุฒิ ปกศ. สูง
พ.ศ. 2522 ได้เปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วุฒิ ค.บ.
พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับอนุปริญญา วุฒิ อ.วท และระดับปริญญาตรีวุฒิ วท.บ.
พ.ศ. 2538 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ยกฐานะเป็น คณะเกษตรและอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี วุฒิ อ.วท. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) เพิ่มอีก 1 โปรแกรม
พ.ศ. 2542 คณะเกษตรและอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
พ.ศ. 2544 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนสูตรปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2545 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ 2 ปี หลัง ระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ.
พ.ศ. 2546 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 2 ปี หลังระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ.
พ.ศ. 2550 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ปรับปรุงหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาหลักสูตรการจัดการพืชสวนประดับ ฉะนั้นในปีการศึกษา 2550 เปิดสอน 3 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2550-2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอน 5 หลักสูตร คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกษตรศาสตร์ การจัดการพืชสวนประดับ และหลักสูตรปริญญาตรี กศ.บป. ศูนย์ตรัง 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการพืชสวนประดับ
ปีการศึกษา 2554-2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การจัดการพืชสวนประดับ และการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ และได้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ
พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์

           พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

           พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยควบรวมสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน และวิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจอาหาร

 

 

m2